SK   EN

O nás

Naša spoločnosť EXIMA vznikla v roku 1991 a počas svojej existencie sa postupne pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným. Hlavnou víziou do budúcna je náš rozvoj,zdokonaľovanie a ponuka čo najkvalitnejších produktov z celého sveta ( Taliansko,Španielsko,Čína,Turecko,USA,Nemecko,Poľsko,Portugalsko a iné...
Exima zastupuje na Slovensku výrobcov z celého sveta v rôznych komoditách (odvetviach).

Spoločnosť EXIMA, spol. s r.o. realizuje svoju obchodnú politiku založenú na princípoch kvality, inovácie, výskume a prieskume potrieb cieľových skupín zákazníkov a uvedeným požiadavkám prispôsobuje aj štruktúru ponúkaných výrobkov a služieb. Súčasne sa zameriava na svoj rast a najmä internacionalizáciu obchodných vzťahov a aj vďaka tomu je v súčasnosti jednou z najstarších obchodných firiem na slovenskom trhu.

Okrem obchodnej činnosti poskytuje spoločnosť EXIMA svojim klientom širokú paletu služieb ako sú stavebné práce, práce súvisiace s inštaláciou sanitárnej techniky či montáže nábytku, ale aj poradenské služby v oblasti kompletného zariaďovania interiérov a technickú pomoc v stavebníctve.

Od roku 2005 má naša spoločnosť EXIMA, spol. s r.o. zavedený systém manažérstva kvality v zmysle požiadaviek STN EN ISO 9001:2001, ktorý zahŕňa celý proces od výberu ponúkaných výrobkov až po komplexné riešenie a trvalé uspokojovanie potrieb zákazníkov na profesionálnej úrovni, ale i rast kultúry v spoločnosti, ekonomickú prosperitu a z nej vyplývajúci sociálny prístup k zamestnancom spoločnosti.
Potvrdené dalšie zavedené a aplikované systémy : Systém Manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016
Systém environemntálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001:2016
Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHSAS 18 001:2009

Nezameniteľnosť názvu a výrobkov EXIMA, spol. s r.o.potvrdzuje nielen množstvo realizácií jej produktov na slovenskom trhu, ale aj osvedčenie o zápise ochrannej známky EXIMA na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
Firma EXIMA je členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

V roku 2007 a 2015 bolo firme udelené ocenenie od Slovenskej obchodnej komory " Za mimoriadne zásluhy" o rozvoj slovenského zahraničného obchodu a podnikania. V roku 1995 a 2003 firma EXIMA  získala Zlatú medailu na najvačšom obchodnom veľtrhu na Slovensku.

Snaha spoločnosti EXIMA zavádzať zmeny, zdokonalovať a rozširovať súčasne úroveň ponúkaných výrobkov a služieb je dôležitým príspevkom smerujúcim k posilneniu a dosiahnutiu vedúceho postavenia spoločnosti na trhu v uvedenej oblasti a dôležitým krokom k jej kontinuálnemu rastu.

All reserved 2016 exima.sk
Hore